Home Usługi Prawo pacjenta

Prawo pacjenta

1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ABC PACJENTA

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie.

KTO PŁACI

NFZ

w przypadku osób ubezpieczonych (osoby, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym)

Budżet Państwa

w przypadku osób innych niż ubezpieczone.

Obywatel

za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na nasze życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

JAKI DOKUMENT UBEZPIECZENIA

Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek. Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Dziś jest to:
– odcinek emerytury lub renty,
– legitymacja studencka lub uczniowska,
– potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)

W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

GDZIE SIĘ LECZYĆ

W przychodniach, gabinetach i szpitalach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno być na nich zamieszczone logo NFZ. Po wejściu ustawy w życie nie trzeba będzie się zapisywać na nowo do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Przypominamy, że lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić dwa razy w roku bezpłatnie.

– Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
– Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
– Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

UWAGA! Warto zapytać lekarza rodzinnego, w jaki sposób można uzyskać pomoc w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne.

SKIEROWANIE DO LEKARZA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.
Skierowanie to nie jest wymagane do:
– ginekologa i położnika,
– dentysty,
– dermatologa,
– wenerologa,
– onkologa,
– okulisty,
– psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
– chorych na gruźlicę,
– zakażonych wirusem HIV,
– inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
-uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
– w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.

Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

LISTA OCZEKUJĄCYCH

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia. Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który – jeśli to wynika z kryteriów medycznych – koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej.

Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

LECZENIE ZA GRANICĄ

Informacje o świadczeniach zdrowotnych przysługujących obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w krajach Unii Europejskiej są szczegółowo opisane na stronach http://www.nfz.gov.pl/ue/

LEKI

Nie zmieniają się zasady zaopatrzenia i refundacji leków.

Jak dotychczas pacjenci będą mogli otrzymać refundowane leki i wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera. Leki refundowane z listy leków podstawowych będą dostępne dla pacjentów po wniesieniu opłaty ryczałtowej – 3,20 zł oraz z listy uzupełniającej po wniesieniu opłaty w wysokości 30% lub 50% ceny leku. W obu przypadkach obowiązuje limit ceny leku. Wśród leków zawierających tę samą substancję czynną jest lek, którego cena jest najniższa, i właśnie ten lek pacjent otrzyma bez dodatkowych dopłat. Pozostałe leki z danej grupy pacjent otrzyma dopłacając w 100% różnicę między ceną leku a limitem. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące leków, które nabywa inwalida wojenny lub małżonek pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu oraz wdowa lub wdowiec po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym uprawniony do renty rodzinnej, a także osoba represjonowana. Osoby te otrzymają bezpłatnie leki oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu i jednocześnie wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz, wystawiając receptę dla inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, osoby represjonowanej, będzie zobowiązany do wpisania na recepcie (pod danymi pacjenta) także jego numer PESEL.

Zmiana dotyczyć będzie także leków, które bezpłatnie (do wysokości limitu) otrzyma Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Oprócz leków z listy podstawowej i uzupełniającej, Minister Zdrowia określi także wykaz leków, które osoba taka otrzyma bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi.

Przypominamy, że recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:
– recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej – 7 dni,
– recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników – 60 dni.
Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

LECZENIE UZDROWISKOWE

Na leczenie uzdrowiskowe skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie musi zostać potwierdzone w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym dla pacjenta ze względu na jego miejsce zamieszkania. Koszty przejazdu do i z uzdrowiska, oraz częściowe zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent. Opłaty w uzdrowisku nie dotyczą dzieci do 18 roku życia, a jeżeli nadal się kształcą, do 26 roku życia. Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

RZECZNICY PRAW PACJENTA

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Aleksandra Piątek, tel. (22) 572-61-55, rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

Dolnośląski OW NFZ, ul. Joannitów 6, pokój 19, 50-525 Wrocław, Małgorzata Sadowy-Piątek, tel. (71) 79 792-24/5, rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorski OW NFZ, ul. J. Słowackiego 3, pokój 6, 85-071 Bydgoszcz, Mariola Tuszyńska, tel. (52) 325 27 37, mariola.tuszynska@nfz-bydgoszcz.pl
Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, pokój 2, 20-124 Lublin, Krystyna Domańska, tel. (81) 531-05-45, krystyna.domanska@nfz-lublin.pl
Lubuski OW NFZ, ul. Podgórna 9B, pokój 5, 65-057 Zielona Góra, Agata Szwedowska, tel. (68) 328-76-76, rzecznik_praw@nfz-zielonagora.pl
Łódzki OW NFZ, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź, Małgorzata Kucińska, tel. (42) 633-60-74, 630-97-15/16, rzecznikpp@nfz-lodz.pl
Małopolski OW NFZ, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Tomasz Filarski, tel. (12) 298-83-03, t.filarski@nfz-krakow.pl
Mazowiecki OW NFZ, ul. Sienkiewicza 10, 00-010 Warszawa, Krzysztof Romanowski, tel. (22) 525-40-53 rpp@nfz-warszawa.pl
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, pokój nr 7, 43-315 Opole, Tadeusz Kaczmarek, tel. (77) 402-01-82, 457-69-76, rpp_kaczmarek@nfz-opole.pl
Podkarpacki OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, Jadwiga Woś, tel. (17) 860-41-70, rzecznik_praw@nfz-rzeszow.pl
Podlaski OW NFZ, ul. Pałacowa 3, pokój 01, 15-042 Białystok, Maciej Olesiński, tel. (85) 745-95-76/77, molesinski@nfz-bialystok.pl
Pomorski OW NFZ, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, Jadwiga Styczeń, tel. (58) 321-86-29, 321-86-32, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl
Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, pokój nr 109, 40-844 Katowice, Maria Kukawska, tel. (32) 735-17-07, mkukawska@nfz-katowice.pl
Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, pokój 006, 25-025 Kielce, Ireneusz Kędzierski, tel. (41) 364-61-06, rzecznik@nfz-kielce.pl
Warmińsko-Mazurski OW NFZ, ul. Żołnierska 16, pokój 1, 10-561 Olsztyn, Bogusława Leszczyńska, tel. (89) 539-97-93, rzecznik.pp@nfz-olsztyn.pl
Wielkopolski OW NFZ, ul. Piekary 14/15, pokój 608, 609, 61-823 Poznań, Tomasz Niewiadomski, tel.(61)850-60-26, 850-60-75, tomasz.niewiadomski@nfz-poznan.pl
Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, pokój 4, 71-470 Szczecin, Maria Matusiak, tel. (91) 425-10-52, maria.matusiak@nfz-szczecin.pl

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia Dyrektor biura: Krystyna Barbara Kozłowska ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel./faks: (22) 635-75-78 sekreteriat@bpp.waw.pl

Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00) Biuro czynne: pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15 Przyjmowanie pacjentów: pn. – pt. w godz. 9.00 – 16.00 Prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00 Lekarz przyjmuje: pn. – czw. w godz. 15.30 – 19.30

Telefony informacyjne w oddziałach NFZ
Dolnośląski (71) 94-88, pon-pt, w godz. 8-16
Kujawsko-Pomorski (52) 94-88, pon-pt, w godz. 8-16
Lubelski (81) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Lubuski (68) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Łódzki (42) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Małopolski (12) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Mazowiecki (22) 444-15-01, 444-15-02, pon-pt, w godz. 8-16
Opolski (77) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Podlaski (85) 94 88, pon-pt, w godz.h 8 – 16
Pomorski (58) 321-86-26, 321-86-35, pon-pt, w godz. 8 – 16
Podkarpacki (17) 94-88, 0-801-339-903, pon-pt, w godz. 8 – 16
Śląski (32) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Świętokrzyski (41) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Warmińsko-Mazurski (89) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Wielkopolski (61) 94-88, pon-pt, w godz. 8 – 16
Zachodniopomorski (91) 94-88, pon-pt, w godz. 8-16, (91) 464-50-45 informacja całodobowa „Gdzie się leczyć”Klinika Stomatologiczna - Q-Clinic


Pogotowie

stomatologiczne

Q-Clinic to komfort, spokój, czas przeznaczony wyłącznie dla pacjenta, praca wybitnych lekarzy w pełnym skupieniu i zaangażowaniu.

Umów się na wizytę

Certyfikat Zarządzania jakością 9001:2008

certyfikat

Klinika Stomatologiczna Wrocław - Q-Clinic